چشم انداز


بسمه تعالی


راهبردها و برنامه های عملیاتی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

راهبردهای فرهنگی و اجتماعی

برنامه عملیاتی

 

 

 

گسترش فعالیت های گروهی دانشگاهیان

تقویت نقش بانوان در اقدامات اجرایی موثر فرهنگی و اجتماعی در تمامی زمینه ها

تبیین اندیشه های امام خمینی (ره ) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( دامه برکاته )

تشویق حضور دانشگاهیان در طرح های علمی، فرهنگی، اجتماعی بین رشته ها

مشارکت دانشگاهیان در سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف

ایجاد زمینه مناسب برای مبادله افکار و تجربیات در میان دانشگاهیان

حمایت از خلاقیت ها و مشارکت های فرهنگی

ایجاد زمینه مناسب برای تحقق دانشگاه کارآفرین

 

 

تقویت هویت ایرانی و اسلامی دانشگاهیان

اشاعه فرهنگ قرآنی و سیره زندگی اهل بیت (ع )

ارائه الگوهای مناسب و کارآمد از طریق معرفی شخصیت های برجسته ایران و اسلام در حوزه های مختلف

معرفی الگوهای سبک زندگی ایرانی - اسلامی

آسیب شناسی فعالیت ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی

آشنایی دانشگاهیان با هویت ایرانی اسلامی و لحاظ نمودن این عناصر در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی

 

 

تقویت مهارت های فرهنگی، اجتماعی دانشگاهیان

ارتقاء مهارت های زندگی دانشگاهیان

برگزاری کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی ( حداقل 2 کرسی در هر نیمسال )

توسعه فرهنگ مشارکت و نقد در فضای دانشگاه

برگزاری کارگاه های بصیرت افزایی در طول ترم و در فاصله زمانی بین دو ترم

 

 

ایجاد فضا جهت رشد اخلاق فردی و اجتماعی دانشگاهیان

تقویت اصول اخلاقی در تولید و ترویج علم

توسعه و ترویج فرهنگ نماز

توسعه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت

تقویت آگاهی دانشجویان نسبت به چالش ها و آفات اجتماعی

ایجاد زمینه برای تصحیح هنجارهای ناکارآمد در میان دانشگاهیان

ایجاد اوقات فراغت و نشاط دانشگاهیان

ارتقاء سطح کیفی اوقات فراغت دانشجویان در قالب اردوها و بازدیدهای فرهنگی

استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی جهت گذراندن مفید اوقات فراغت دانشجویان

 

بسط و گسترش و تجهیز فضا برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تقویت زیرساخت ها و توسعه امکانات زیربنایی فرهنگی و اجتماعی

توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی

توسعه امکانات با نیازهای روز فضاهای فرهنگی

 

برنامه ریزی هدفمند و مستمر فعالیت ها

برنامه ریزی هدفمند برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ( در راستای منشور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی )

ارزیابی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

استمرار فعالیت ها، ظرفیت ها و تحولات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه