کانون قرآن و عترت

 

نفرات برتر بخش شفاهی بیست ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت            

 دانشجویان ـ بخش برادران

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

ناطق میثمی

9357573229

حقوق

تحقیق

اول

2

علی عشرتی

دانشکده سما

-

تحقیق

دوم

3

بهنام مهدی لو

932265943

صنایع

تحقیق

سوم

4

مصطفی غلامی

930031796

عمران

تحقیق

چهارم

5

محمدمهدی رضایی

920209286

برق

تحقیق

پنجم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

محمدرضا یزدی

911128708

عمران

ترتیل

اول

2

رضا شتوی

900247612

برق

ترتیل

دوم

3

مرتضی قنبری

932230715

صنایع

ترتیل

سوم

4

محمدحامدی

930025115

شیمی

ترتیل

چهارم

5

هادی فدایی

911148809

عمران

ترتیل

پنجم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

حسین جلیلیان

943016788

حسابداری

اذان

اول

2

احمد غم انگیز

911187481

برق

اذان

دوم

3

حامد سبزیکار

930436218

حسابداری

اذان

سوم

4

ابوالفضل فهیمی

 

برق قدرت

اذان

چهارم

5

سجاد احمدی

910356679

صنایع

اذان

پنجم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

امیر نبوتی

920620120

برق

حفظ جزء سی

اول

 

 

دانشجویان ـ بخش خواهران

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

ایران نظری

930497254

مدیریت آموزشی

تحقیق

اول

2

مریم نادری

910623206

شیمی آلی

تحقیق

دوم

3

معصومه قربانی

921830310

حسابداری

تحقیق

سوم

4

فرزانه غلامی

930117555

کامپیوتر

تحقیق

چهارم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

زهرا جمالی

دانشکده سما

ترتیل

اول

2

طیبه هیزجی

911178728

روانشناسی

ترتیل

دوم

3

جمیله وجدانی

940210434

روانشناسی تربیتی

ترتیل

سوم

4

فاطمه شیخ الاسلامی

دانشکده سما

حسابداری

ترتیل

چهارم

5

مریم قرایلو

920269160

کامپیوتر

ترتیل

پنجم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

رشته آزمون

رتبه

1

نرجس محامدی

910086421

عمران

حفظ جزء سی

اول

 

کارکنان ـ بخش برادران

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

1

محمدجوادقاسمی

فرهنگی

تحقیق

اول

2

مجتبی جوکار

انتظامات

تحقیق

دوم

3

مرتضی عموزاده

حراست

تحقیق

سوم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

1

مهدی فیروزی

آموزش

ترتیل

اول

2

محمود سلیمی

اداری

ترتیل

دوم

 3

مهدی جوکار

فرهنگی

ترتیل

سوم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

1

حجت همایی

روابط عمومی

اذان

اول

2

یونس توسلی اطهر

انتظامات

اذان

دوم

3

علی مینا

انتظامات

اذان

سوم

4

ابوالفضل شریفلو

دانشکده سما

اذان

چهارم

کارکنان ـ بخش خواهران

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام حوزه

رشته آزمون

رتبه

1

مریم میرباقری

دانشکده سما

ترتیل

اول

2

حوراء فدایی مولودی

آموزش

ترتیل

دوم

3

معصومه فانی

دانشجویی

ترتیل

سوم

4

فاطمه کریمی

آموزش

ترتیل

چهارم

5

طیبه عاشوری

دانشکده سما

ترتیل

پنجم

 

اساتید ـ بخش برادران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته آزمون

رتبه

1

مجتبی صدیق

تحقیق

اول

2

علیرضا نوبری

تحقیق

دوم

3

زین العابدین امینی سابق

تحقیق

سوم

 

بخش خواهران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته آزمون

رتبه

1

راضیه صادقیان

ترتیل

اول

2

سیده نیره ابطحی

ترتیل

دوم

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته آزمون

رتبه

1

مهدیه سنماری

تحقیق

اول

 

کانون قرآن وعترت (ع)