اخبار دانشگاه

شرکت نفرات برتر بخش شفاهی بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت (ع) واحدساوه دربخش اساتید ـ دانشجویان وکارکنان درواحدآشتیان

مرحله استانی بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن وعترت به میزبانی واحدآشتیان درتاریخ دوشنبه 11/12/93 با شرکت نفرات برتر اساتید ـ دانشجویان وکارکنان واحدهای دانشگاهی استان مرکزی برگزار می گردد.دراین مرحله از مسابقات ، دربخش اساتید4 نفرـ دربخش دانشجویان 8 نفرودربخش کارکنان 5 نفر دررشته های حفظ ـ تحقیق وترتیل دربخش خواهران وبرادران از دانشگاه آزاداسلامی واحدساوه شرکت نموده اند.